Jul 31, 2008

ANDA NO BERAPA

Kalau anda dilahirkan pada 1Hb, 10Hb,19Hb, 28Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.1

Kalau anda dilahirkan pada 2Hb, 11Hb,20Hb, 29Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.2

Kalau anda dilahirkan pada 3Hb, 12Hb,21Hb, 30Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.3

Kalau anda dilahirkan pada 4Hb, 13Hb,22Hb, 31Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.4

Kalau anda dilahirkan pada 5Hb, 14Hb,23Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.5

Kalau anda dilahirkan pada 6Hb, 15Hb,24Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.6

Kalau anda dilahirkan pada 7Hb, 16Hb,25Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.7

Kalau anda dilahirkan pada 8Hb, 17Hb,26Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.8

Kalau anda dilahirkan pada 9Hb, 18Hb,27Hb dalam mana-mana bulan, anda adalah no.9

No.1
Anda sangat cerdik, jujur, lucu, degil,rajin, terus-terang, cemburu dalam asaspertandingan, baik hati, peramah danautoriti. Anda ingin mendahului dalamapa jua keadaan. Anda seorang yangberdikari, berkeyakinan dan tidak pernahberada di bawah pimpinan orang lain.Anda akan bercinta dalam usia yang mudatapi akan berkahwin pada usia yangmatang. Anda tidak suka akan orang yangbertentangan pendapat dengan anda. Malahanda juga menyimpan dendam dengan orangyang bersalah dengan anda. Anda seorangyang kuat belanja. Pada masa hadapananda adalah professional dalam kerjayayang anda ceburi. Namun terdapat jugaorang yang kecil hati dengan pencapaiananda. Anda mempunyai keluarga yangbahagia. Pasangan ideal anda adalahno.4, 6, 8.

No..2----
Tak kira apa pun, anda akan disukai olehsemua orang kerana anda berperanankanBulan dan semua orang suka akan bulan.Em....bagus! Anda suka bermimpi siang.Anda kurang berkeyakinan terhadap dirisendiri. Jadi and perlu membuatperubahan ke atas hidup anda. Andaadalah seorang yang sukar diramal keranaanda membuat perubahan berdasarkan masadan keadaan. Anda juga seorang yangmementingkan diri sendiri tetapi andmempunyai bakat dalam muzikal, seni dankomunikasi lisan. Sikap anda sepertibulan yang datang keredupan dan pudarjadi semua orang boleh mengetahuiperubahan anda. Anda boleh menjadiMahatma Gandhi yang kedua kerana cintaakan keamanan. Anda juga seorang yangbertanggungjawab dalam keluarga.Pasangan ideal anda adalah no.2, 5, 9.

No.3----
Anda adalah seorang yang berhati keras,pentingkan diri sendiri, kuat agama dansuka untuk mempertingkatkan kehidupansendiri. Anda mempunyai masalah keluargadan anda dapat mengharungi dengankesabaran anda. Anda sangat pandaibercakap, wajah yang cantik, jadi kemana saja anda pergi anda akan dapat apayang anda inginkan. Daripada hari lahiranda, anda perlu berkerja keras untukberjaya. Anda juga seorang yangmenghormati orang yang lebih tuadaripada anda. Bukannya senang nakmenjalinkan hubungan sama adapercintaan, kekeluargaan ataupersahabatan. Sekiranya anda suka akansikap seseorang itu, maka hubungan ituakan berpanjangan. Anda suka akankebebasan, pencipta di mana ada andaakan membawa harapan, kegembiraan dankeceriaan ke dunia ini. Pasangan idealanda adalah no.6, 9.

No.4----
Anda adalah seorang yang amat degil danrajin. Mungkin anda akan menjauhkanorang lain daripada anda keranakata-kata anda. Anda seorang yangbertimbang rasa akan masalah orang lain.Anda berbakat dalam penyelidikan danseni. Anda akan membantu ahli keluargaatau kawan-kawan yang menghadapi masalahtanpa berfikir panjang. Anda kenaberhati-hati dengan orang sekelilinganda kerana mereka mungkin akanmempergunakan anda. Kawan-kawan andaakan menghabiskan masa dan wang ringgitanda dan selepas itu menjauhi daripadaanda apabila anda dah tak ada nilai buatmereka lagi. Walau bagaimanapun andatetap seorang yang sabar dan tegas.Pasangan ideal anda adalah no.1, 8.

No.5----
Anda sangat popular dalam komuniti. Andaboleh menyelesaikan sesuatu perkarahanya secara lisan. Anda mempunyai akalfikiran dalam menjalani perniagaan.Namun anda terlalu terburu-buru. Andaadalah seorang yang humor di kalangankawan-kawan dan ahli keluarga.Kawan-kawan dan ahli keluarga anda jugaakan minta bantuan anda apabila merekamemerlukan bantuan. Anda bukan seorangyang setia dalam hubungan percintaan.Anda suka perubahan dan kebebasan. Andamempunyai ciri-ciri seorang pengembaradan ahli silap mata.. Anda mempelajarihidup melalui pengalaman. Pasangan idealanda adalah no.1 , 2, 9.

No.6----
Anda dilahirkan untuk menikmati hidupini. Anda tidak pedulikan apa-apaperkara dan hanya ingin berseronok dalamhidup anda saja. Anda sangat pandaidalam pelajaran dan pengurusanperniagaan. Anda seorang genius, baikhati (tapi hanya orang yang beranggapananda orang baik), mempunyai paras rupayang cantik atau kacak. Semua benda yangbaik akan datang pada anda. Andamengambil berat ke atas ahli keluargadan kawan-kawan anda. Pada pandanganmereka, anda adalah seorang yang murahhati, peramah, adil saksama danmempunyai penilaian yang tajam. Pasanganideal anda adalah no.1, 3, 9.

No.7----
Anda mempunyai daya tarikan kepadasesiapa saja. Anda adalah seorang yangrealistik, yakin, gembira dan merupakanseorang yang genius dalam bidangpendidikan, muzik, seni dan nyanyian.Anda mempunyai masalah sikap iaitu panasbaran. Namun demikian, anda banyakmelakukan pengorbanan untuk keluarga.Anda meletakkan keluarga di tempat yangamat tinggi sekali sehinggakadang-kadang mengabaikan kebahagiandiri sendiri. Anda telah dilahirkanuntuk memberi sumbangan kepada duniaini. Jadi anda seorang yang bagus danseorang yang amat gembira. Pasanganideal anda adalah no.2.

No.8----
Anda mempunyai personaliti yang sangatkuat jadi tak ada orang yang memahamianda. Kepakaran anda hanyalah menudingjari pada sesuatu benda. Anda jugamengalami pelbagai dugaan dalam hidup.Semua masalah ini telah menjadikan andalebih kuat dan tabah. Andamemperjuangkan keadilan. Kebanyakan masaanda telah dihabiskan bersama-samadengan kawan-kawan. Anda seorang yangdisiplin dalam hidup, tidak putus asadan berani. Faktor-faktor ini telahmembawa anda ke puncak kejayaan. Andajuga adalah seorang ahli pasukan,keluarga dan pejuang yang sangat bagus.Pasangan ideal anda adalah no.1, 4.

No.9----
Anda adalah seorang yang sangat tabahdari segi fizikal dan juga mental. Andamempunyai penilaian yang sangat tajam.Anda juga adalah seorang yang sangatdihormati dalam komuniti. Anda adalahorang yang boleh menerima cabaran danberjaya dalam apa jua yang anda buat.Pada usia yang muda anda selalubertentangan dengan ibu bapa anda. Tapiapabila usia anda telah semakinmeningkat anda adalah seorang anak yangtaat dan hormati mereka. Anda sesuaimenceburi bigan kejuruteraan atauperbankan kerana orang lain percaya danyakin akan anda. Anda merupakan modelteladan kepada orang lain. Pasanganideal anda adalah no. 3, 5, 6

No comments:

Total Pageviews